เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย เมื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีดังนี้:
ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น
1
ครอบครัวศรีวิกรม์
นายพิมล ศรีวิกรม์
113,646,600.00
14.89%
นายวิกร ศรีวิกรม์
50,000,000.00
6.55%
นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
47,350,514.00
6.20%
คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
31,183,903.00
4.09%
นางเอพริล ศรีวิกรม์
1,100,000.00
0.14%
Total of ครอบครัวศรีวิกรม์
243,218,017.00
31.88%
2
นางทยา ทีปสุวรรณ
50,242,939.00
6.58%
3
นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล
19,640,369.00
2.57%
4
ครอบครัวชลสายพันธ์
นางนิภา ชลสายพันธ์
13,117,400.00
1.72%
นายน้ำ ชลสายพันธ์
3,043,900.00
0.40%
นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์
553,850.00
0.07%
นายอรรถพล ชลสายพันธ์
471,000.00
0.06%
นายอัคครินทร์ ชลสายพันธ์
471,000.00
0.06%
นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์
413,850.00
0.05%
Total of ครอบครัวชลสายพันธ์
18,071,000.00
2.37%
5
ครอบครัวเชี่ยวสกุล
นางสาวพีรญา เชี่ยวสกุล
12,217,200.00
1.60%
นายสุชาติ เชี่ยวสกุล
5,482,500.00
0.72%
Total of ครอบครัวเชี่ยวสกุล
17,699,700.00
2.32%
6
UBS AG LONDON BRANCH
12,370,000.00
1.62%
7
นายเซนนรินทร์ ลิขิตเจริญ
11,000,000.00
1.44%
8
นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
10,908,800.00
1.43%
9
ครอบครัวลิ่มอติบูลย์
นางปารดา ลิ่มอติบูลย์
5,452,000.00
0.71%
นางสาวดารณี ลิ่มอติบูลย์
3,625,900.00
0.48%
นายสุรภาพ ลิ่มอติบูลย์
190,000.00
0.02%
นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์
187,500.00
0.02%
Total of ครอบครัวลิ่มอติบูลย์
9,455,400.00
1.24%
10
นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช
8,360,000.00
1.10%