เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย เมื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มีดังนี้:
ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น
1
ครอบครัวศรีวิกรม์
นายพิมล ศรีวิกรม์
170,815,788
22.38
นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
50,068,257
6.58
นายวิกร ศรีวิกรม์
48,074,843
6.30
Total of ครอบครัวศรีวิกรม์
268,958,888.00
35.24
2
นางทยา ทีปสุวรรณ
63,607,468
8.33
3
นางสาวอรวรรณ วิเชียรกวี
26,600,000
3.49
4
ครอบครัวลิขิตเจริญ
นายเซนนรินทร์ ลิขิตเจริญ
17,230,000
2.26
นางพวงนิภรณ์ ลิขิตเจริญ
1,200,000
0.16
นายยรรยง ลิขิตเจริญ
600,000
0.08
นายสิปปภา ลิขิตเจริญ
130,000
0.02
นายพยล ลิขิตเจริญ
60,000
0.01
Total of ครอบครัวลิขิตเจริญ
19,220,000.00
2.52
5
ครอบครัวเชี่ยวสกุล
นางสาวพีรญา เชี่ยวสกุล
12,022,900.00
1.58
นายสุชาติ เชี่ยวสกุล
6,092,500.00
0.80
Total of ครอบครัวเชี่ยวสกุล
18,115,400.00
2.37
6
ครอบครัวชลสายพันธ์
นางนิภา ชลสายพันธ์
13,117,400.00
1.72
นายน้ำ ชลสายพันธ์
3,043,900.00
0.40
นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์
553,850.00
0.07
นายอรรถพล ชลสายพันธ์
471,000.00
0.06
นายอัคครินทร์ ชลสายพันธ์
471,000.00
0.06
นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์
413,850.00
0.05
Total of ครอบครัวชลสายพันธ์
18,071,000.00
2.37
7
นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล
11,531,041
1.51
8
นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
10,907,800
1.43
9
ครอบครัวลิ่มอติบูลย์
นางปารดา ลิ่มอติบูลย์
5,452,000.00
0.71
นางสาวดารณี ลิ่มอติบูลย์
3,625,900.00
0.48
นายสุรภาพ ลิ่มอติบูลย์
190,000.00
0.02
นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์
187,500.00
0.02
Total of ครอบครัวลิ่มอติบูลย์
9,455,400.00
1.24
10
นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช
8,683,000
1.14