เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)
 
2566
2565
2564
ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นปี
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บริษัทใหญ่)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น(บริษัทใหญ่)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
 
8,032,216
8,006,323
2,101,290
81,617
50,251
7,763,090
5,102,844
2,660,246
2,364,102
763,201,125
 
9,138,724
9,066,565
1,893,432
132,400
73,995
8,321,966
5,709,508
2,612,458
2,295,954
763,201,125
 
7,842,582
7,744,420
1,567,986
-120,113
-152,848
8,509,941
5,822,564
2,687,377
2,327,699
763,201,125
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชี (บาท)
 
0.07
3.49
 
0.10
3.42
 
-0.20
3.05
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
 
1.21
0.82
6.06
60.20
6.28
58.08
4.16
87.79
 
1.08
0.72
6.41
56.93
7.29
50.07
4.75
76.90
 
1.25
0.89
5.63
64.83
7.12
51.29
4.46
81.81
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
 
26.25
1.02
2.13
 
20.88
1.46
3.22
 
20.25
-1.55
-6.57
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
 
1.05
1.03
 
1.59
1.09
 
-1.41
0.91
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
 
1.92
 
2.19
 
2.17