เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่เดิมคือ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2510 โดยกลุ่มธุรกิจตระกูลศรีวิกรม์ โดยเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายพรมแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ไทปิง” ซึ่งภายหลังได้ยกเลิกการใช้ชื่อแบรนด์นี้ไป

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นผู้นำในด้านการผลิตพรมทอมือและพรมทอเครื่องแอ๊กซ์มินสเตอร์ระดับโลกในชื่อ “รอยัลไทย” บริษัทยังได้ขยายกิจการไปสู่การเป็นองค์กรระดับสากล ด้วยธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย TCM Surface, TCM Living และ TCM Automotive โดยทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจได้ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นนำพาธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในระดับสากล พร้อมเติบโตควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการสร้างธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด
2. ประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริหารกิจการทุกระดับ ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม
3. พัฒนานวัตกรรมด้านงานออกแบบควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. พร้อมเปิดโอกาสให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ได้รับความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพ และเติบโตอย่างมั่นคงตลอดเส้นทางอาชีพ
5. ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ทั้งผู้บริหารและพนักงานขององค์กร, ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร, ลูกค้า, และพันธมิตรทั่วโลก

เป้าหมายการดำรงธุรกิจของ TCMC

ยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้าผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมทั้งให้บริการที่ลูกค้าไว้วางใจ โดยยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

สำหรับ ‘ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’ วัฒนธรรมองค์กรคือ การสร้างค่านิยมให้แก่พนักงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเดียวกัน หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และกำหนดแนวค่านิยมสำหรับดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกวัฒนธรรมที่ ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจอยู่

T  : Trustworthiness - ความน่าเชื่อถือ
ก่อตั้งมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2510 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
C  : Competence - มีทักษะความสามารถ
เชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กรว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ด้วยธุรกิจหลากหลายที่องค์กรดำเนินอยู่
M : Modernity - ทันสมัย ก้าวทันโลก
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับสินค้าและบริการให้ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมถึงกันด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ๆ
C : Creativity - ริเริ่มสร้างสรรค์
ไม่หยุดนิ่งที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และนวัตกรรมการออกแบบใหม่