Shareholder Information

บริการผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ดาวน์โหลด

Shareholder Information

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016

Download

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ดาวน์โหลด

TCMC IFA Report

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2560

ดาวน์โหลด

Proxy Form B. 2017

Download