Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

Business Charter for Board of Directors

Download

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

Corporate Governance Policy

Download

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

Ethics and Code of Business Conduct

Download

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

Anti–Corruption

Download

บริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

Risk Factors

Download